Obavještenje i poziv članovima AMUS-a

Objavljeno 08. July 2019

 

Dana 05.07.2019. godine, Upravni odbor Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca ( u daljem tekstu: AMUS ) na osnovu Rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH akt broj: 04-47-5-233/19VT od dana 14.03.2019. godine, Rješenja Instituta za intelektualno vlasništvo BiH akt broj: 04-47-5-741-10/19VT od dana 01.04.2019. godine i Urgencije Instituta za intelektualno vlasništvo BiH akt broj: 04-47-5-491/19VT od 01.07.2019. godine, te člana 21. Statuta AMUS – a i člana 2. Poslovnika o radu Skupštine, objavljuje

 

OBAVJEŠTENJE I POZIV ČLANOVIMA AMUS – a

 

Skupština AMUS – a održat će se 08.07.2019. godine sa početkom u 12:00 sati u Hotelu  „Bristol“ u Sarajevu (Fra Filipa Lastrića br.2, Sarajevo 71000).

                                               

Zbog važnosti rada Udruženja i kontinuitetat rada Stručne službe AMUS-a za Skupštinu je predložen sljedeći:

 

DNEVNI RED

 

1. Usvajanje Dnevnog reda, imenovanje zapisničara i dva ovjerivača;

2. Usvajanje zapisnika:

- sa Skupštine održane 20.12.2017. godine,

- sa elektronske Skupštine održane 21.02.2018. godine;

- sa Skupštine održane 09.05.2018. godine;

- sa Skupštine održane 29.10.2018. godine;

3.  Godišnji izvještaj za 2017. godinu, Izvještaj nezavisnog revizora za 2017. godinu i Godišnji finansijski izvještaj sa tabelarnim prikazom i obrazloženjem svih troškova kolektivne organizacije AMUS;

4.  Godišnji plan i program rada i finansijski plan za 2019. godinu;

5.  Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjere;

6. Odluka da se vrši isplata autorskih naknada na način da se  izvrši isplata autorskih naknada iz obračuna u kojem nisu utvrđene nepravilnosti, a da se sredstva kod autora i emitera kod kojih su utvrđene nepravilnosti ne isplate do momenta okončanja potpune provjere dostavljenih podataka i poduzetih radnji, a sve uz obavezu da se sredstva koja su označena kao sporna deponuju na poseban račun za svakog autora, a sve u cilju zakonitog i transparentnog postupanja i obezbjeđenja ovih sredstava i ovih autora kao što je naprijed navedeno.

7.  Izmjene i dopune Statuta AMUS-a;

8.  Izmjene i dopune Poslovnika o radu Skupštine;

9.  Pravilnik o poslovnoj tajni;

10. Pravilnik o raspodjele ubranih naknada;

11. Pravilnik o muzičkim košuljicama;

12. Analiza troškova poslovanja AMUS-a za 2017. godinu;

13. Razno.

 

Dnevni red kao i Materijali za Skupštinu AMUS-a su isti kao i za Skupštinu koja je bila zakazana za 15.05.2019. godine.

 

__________________________________

Predsjednik Upravnog odbora AMUS-a

                         Davor Sučić