KONKURS ZA DODJELU SREDSTAVA ZA KULTURNE NAMJENE

Objavljeno 11. September 2019

 

1. Upravni odbor AMUS-a raspisuje konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu sa Pravilnikom o fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu do 100.000 KM.

Konkurs je otvoren mjesec dana i prijave se mogu slati od 11.09.2019.- 11.10.2019.godine.

2. Oblasti i kriteriji koji su obuhvaćeni konkursom :

Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);

Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećeniih novim djelima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko savremeno i tradicionalno stvaralaštvo);

Muzičko izdavačko stvaralaštvo (izdavanje nosača zvuka od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo).

 

3. Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: Aplikanti).

4. Aplikant koji namjerava koristiti sredstva iz Fonda dužan je Upravnom odboru uputiti prijavu za dodjelu sredstava iz Fonda (U daljem tekstu: Prijava).

5. Prijava mora sadržavati detaljno popunjen obrazac za prijavu projekta, koji sadrži slijedeće:

a) kratak opis programa/projekta iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha iz Člana 2. Pravilnika o fondu za kulturne i socijalne namjene;

b) podatak ili potvrdu iz koje je vidljivo da li je program/projekt sufinansiran i iz nekog drugog izvora (npr. fonda, donacija ili na temelju nekog drugog konkursa);

c) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će program/projekat realizovati u određenom roku;

d) saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih djela koja su sadržana u programu/projektu a organizatori festivala je mogu naknadno dostaviti, do potpisivanja ugovora sa AMUS-om;

e) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će u svim promotivnim nastupima u javnosti AMUS biti pomenuto verbalno, na štampanom, promotivnom i svakom drugom materijalu kao i da će logo AMUS-a biti zastupljen na cjelokupnom promotivnom materijalu koji prati realizaciju programa/projekta.

6. Prednost pri odlučivanju imat će projekti koji stimulišu stvaranje novih autorskih djela, kao i aplikanti koji nemaju izdavačke i profesionalne ugovore i/ili nisu budžetski korisnici.

7. Prijava se podnosi AMUS-u, na obrascu koji je u prilogu ovog Konkursa, lično ili putem pošte u sjedište AMUS-a: Trg solidarnosti 2a 71000 Sarajevo sa naznakom Prijava na konkurs. Dodatno, ispunjen obrazac u elektronskoj formi (word dokument) potrebno je dostaviti na mail adresu sekretar@amus.ba

Sve prijave koje dođu izvan roka konkursa,u ovom slučaju iza 11.10.2019. godine., neće biti razmatrane.

 

Sarajevo, 11.09.2019. godine

Predsjednik Upravnog odbora AMUS-a

Davor Sučić

 

Obrazac za prijavu projekta možete preuzeti ovdje.

Pravilnik o fondu za kulturne i socijalne namjene možete preuzeti ovdje.