SAOPŠTENJE ČLANSTVU U VEZI SA NOVIM SAZNANJIMA O KRIVOTVORENOM PEČATU AMUS - a

Objavljeno 30. September 2019

 

Poštovane članice i članovi AMUS – a, želimo vas podsjetiti još jednom na činjenicu da je grupa autora Nihad Voloder, Almir Ajanović, Đani Pervan, Kenan Fejzić, Ismet Arnautalić, Gordana Topić, Veselko Boban, Zlatan Burzić, Zlatan Fazlić, Zejid Šoto i Zoran Đurić poslije neodržane Skupštine 17.12.2018. godine predala zahtjev Ministarstvu pravde BiH kojim je traženo da se izvrši brisanje dosadašnjeg predsjednika i potpredsjednika AMUS – a, kao i članova Upravnog i Nadzornog odbora AMUS – a. Prilikom podnošenja zahtjeva za upis naprijed navedenih promjena korišten je  pečat koji ne predstavlja službeni pečat AMUS – a, dostavljen je zapisnik iz kojeg se može utvrditi da nisu stečeni uslovi za održavanje Skupštine kao niti donošenja odluka kojima se razrješavaju legalno izabrani članovi organa Upravljanja i biraju novi članovi. Po navedenom zahtjevu Ministarstvo pravde BiH nikada nije postupilo. 

Dana 23.08.2019 godine, nakon što je podnijeta krivična prijava protiv osoba za koje postoji osnovana sumnja da su krivotvorili pečat AMUS - a navedena grupa autora ponovo dostavlja Ministarstvu pravde BiH dokumentaciju ovjerenu sa dodatno dva neovlašteno izrađena pečata:

  • obrazac Zahtjeva za izmjene i dopune registracije udruženja i fondacija potpisan od strane gospodina Šoto Zejida;
  • Zahtjev na koji je stavljen pečat koji ne predstavlja službeni pečat Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS);
  • ponovo je zatraženo  razrješenje i imenovanje predsjednika i potpredsjednika Skupštine Udruženja, članova Upravnog odbora Udruženja, članova Nadzornog Odbora Udruženja;
  • donijeta je Odluka o razrješenju i imenovanju organa „Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca“ broj 07/19 od 17.12.2018. godine na koju je također stavljen pečat koji ne predstavlja službeni pečat AMUS – a i ista je zavedena pod brojem koji ne predstavlja službeni broj protokola AMUS – a;
  • kao kontakt telefon je upisan službeni telefon AMUS – a (nadležne osobe u AMUS – u nikada nisu upoznate da je podnijet zahtjev za izmjene i dopune kako je naprijed navedeno);
  • dostavljen je zapisnik sa Skupštine AMUS – a održane dana 17.12.2018. godine, a koji je ovjeren pečatom koji ne predstavlja službeni pečat AMUS – a;
  • korišten je memorandum AMUS – a koji je jako sličan zvaničnom memorandumu Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca (AMUS);

 

 

AMUS je dana 30.09.2019. godine izvršio uvid i kopiranje gore navedene dokumentacije, a sve u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji BiH.

Obzirom na sve naprijed navedeno jasno je da se i dalje upotrebljavaju pečati koji ne predstavljaju službeni pečat AMUS – a, stoga će AMUS svu pobrojanu dokumentaciju dostaviti postupajućem tužitelju u predmetu po ranije podnijetoj krivičnoj prijavi zbog postojanja osnove sumnje falsifikovanja pečata.

Asocijacija kompozitora – muzičkih stvaralaca AMUS izražava zabrinutost i još jednom upozorava poslovne saradnike, uposlenike, članstvo AMUS - a i medije da prijave Stručnoj službi ili Sekretaru Udruženja sve dopise i dokumente za koje se sumnja da sadrže falsifikovane pečate. 

Upozoravamo članove i članice da je ovakvo postupanje članova AMUS – a dovelo do nepovjerenja nadlaženih institucija prema AMUS – u, što je u konačnici rezultiralo nanošenjem štete AMUS – u.

U nastavku link sa prilozima: PRILOZI UZ SAOPŠTENJE ČLANSTVU U VEZI SA NOVIM SAZNANJIMA O KRIVOTVORENOM PEČATU AMUS - a