ZA AUTORE / NOSIOCE AUTORSKIH PRAVA ON-LINE PRIJAVA

Poštovani autori, da biste postali član AMUS-a i zaštitili svoje autorske radove, potrebno je da ispunite:

  • Ugovor o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava autora muzičkih djela od strane AMUS-a, koji treba ispuniti u 3 primjerka i dostaviti AMUS-u na ovjeru, lično ili poštom;
  • Obrazac Podaci o autoru / nosiocu autorskih prava;
  • Obrazac prijave autorskog djela.

 

PREUZMITE OBRAZAC
ovo je Ugovor kojim ovlašćujete AMUS - stručnu službu da vas predstavlja i zastupa u kolektivnom ostvarivanju autorskih muzičkih prava u zemlji i inostranstvu. Ugovor trebate popuniti u tri (3) identična primjerka i dostaviti AMUS-u. Nakon ovjere od strane naših službenika jedan primjerak zadržavate vi, drugi ostaje u AMUS-ovoj arhivi a treći se šalje Institutu za intelektualno vlasništvo BiH, kako bi se izbjegla mogućnost bilo kakve malverzacije podataka. Ugovor traje tačno onoliko koliko vi to želite, i može se raskinuti po vašem nahođenju u bilo koje vrijeme!

PREUZMITE OBRAZAC ZA PRAVNA LICA

PREUZMITE OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA

ovo je obrazac koji treba popuniti svaki autor/nosioc autorskih prava čime postaje član Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca "AMUS" i ujedno nam dostavlja sve neophodne podatke za dalje djelovanje u okviru Asocijacije. Obrazac se popunjava u dva (2) primjerka od kojih jedan ide autoru / nosiocu autorskog prava, a drugi ostaje AMUS-u.

PREUZMITE OBRAZAC

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

ovo je obrazac putem kojeg prijavljujete svako djelo koje ste stvorili, bilo da ste autor muzike, teksta i/ili aranžmana. Naša je preporuka da prijavite djelo odmah po nastanku, odnosno objavi djela kako bi ona automatski ušla u sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava. Ukoliko djelo ima više ko-autora, svaki od vas mora prijaviti djelo u svoje ime kako bi se ispravno obračunali i isplatili autorski tantijemi.

 

VAŽNA NAPOMENA ZA PRIJAVU DJELA

 

ČLANSTVO U AMUS-u JE BESPLATNO!!!