Razlozi neuspjeha desetogodišnjeg zastupanja autora

Agencija Sine Qua Non d.o.o. nije bio samo neuspješna u ubiranju prihoda i stvaranju pouzdanog i transparentnog sistema raspodjele tantijema svojim članovima. Agencija kroz dugi period vremena pokazala da nije u stanju da kreira korektne poslovne odnose, klimu partnerstva i povjerenja sa drugim akterima u procesu kolektivnog ostvarivanja autorskog prava.

Deceniju upravljanja pravima autora Sine Qua Non d.o.o. je obilježio konfliktnim odnosom i fokusiranjem na procese koje pogoduju interesu privatne firme i njenog vlasnika od čega su autori vidjeli jako malo koristi. Ovdje se ne misli na vodjenje sudskih sporova. To je, u jednom procentu, prema pravnim licima koja ne plate korištenje muzike,neminovna mjera i prati rad svih kolektivnih organizacija. Riječ je o desetogodišnjem lošem poslovnom stavu i iritirajućem ponašanju na koje se žale većina udruženja potencijalnih korisnika usluga zastupnika autorskog prava a i velika većina autora u Bosni i Hercegovini. To je vodilo nepovjerenju korisnika i njihovih udruženja.

Tako je Agencija Sine Qua Non d.o.o. i u široj bh. javnosti a pogotovo kod ogromne većine potencijalnih poslovnih partnera – korisnika muzičkih djela stekla tkom dužeg vremenskog perioda reputaciju veoma kontroverzne firme. Ono što je anahrono važećoj praksi u Evropi i šire je da poslove kolektivnog ostvarivanja prava obavlja privatna firma. To je slučaj samo u našoj zemlji.

Novim zakonskim rješenjima u Bosni i Hercegovini koja su na snazi od 2010.godine se poslovima kolektivnog ostvarivanja prava može baviti samo pravno lice koje ima oblik udruženja, što je standard u razvijenom svijetu. To zakonsko rješene je bilo snažan impuls autorima da se organizuju i osposobe za kolektivno ostvarivanje svojih prava.