NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2014-02-28

DIREKTIVA EK O PREKOGRANIČNOM OSTVARIVANJU PRAVA

Direktiva o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima i izdavanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu

Priredila : AMUS STRUČNA SLUŽBA februar / veljača 2014

Evropski Parlament je 04.02.2014 izglasao novu Direktivu o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava te multi-teritorijalnom licenciranju muzičkih/glazbenih djela za online korištenje. Od ukupno 680 glasova zastupnika, 640 ih je bilo za a, 22 suzdržano.

Cilj Direktive je osiguravanje pravilnog funkcioniranja upravljanja autorskim i srodnim pravima od strane organizacija za kolektivno ostvarivanje prava kao i veću transparentnosti poslovanja. Samim tim organizacije za kolektivno ostvarivanje autorskih prava morat će predvidjeti sisteme koji će članovima organizacija za kolektivno ostvarivanje prava omogućiti ostvarivanje članskih prava sudjelovanjem u postupku odlučivanja u tim organizacijama te osigurati visok standard finansijskog upravljanja prikupljenim prihodima.

Direktiva se sastoji od dva dijela: prvi dio se posebno bavi uređivanjem pravila poslovanja organizacije za kolektivno ostvarivanje prava dok je drugi dio posvećen licenciranju za on-line korištenje autorskih djela kako bi se osiguralo da evropski pravni okvir za autorsko pravo postane prikladan za korištenje u digitalnom okruženju.

Cilj je da se "multi-teritorijalnim" licencama za online muziku potakne veća prekogranična dostupnost sadržaja, posebno kroz pristup preko interneta.

Odredbama ove Direktive trebala bi se osigurati nužna minimalna kvaliteta prekograničnih usluga koje pružaju organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, posebice u smislu transparentnosti repertoara djela koji se zastupa i pravilnosti financijskih tokova povezanih s korištenjem prava. Njima bi se trebao utvrditi i okvir za lakše dobrovoljno objedinjavanje glazbenog repertoara i prava smanjujući tako broj odobrenja koja su korisniku potrebna za pružanje usluga koje uključuju više repertoara na više državnih područja. Tim bi se odredbama organizaciji za kolektivno ostvarivanje prava trebalo omogućiti da od druge organizacije traži da zastupa njezin repertoar u više država ako sama ne može ili ne želi zadovoljiti zahtjeve.

Trebala bi postojati obaveza prema organizaciji kojoj je upućen zahtjev, pod uslovom da ona već okuplja repertoar i nudi ili izdaje odobrenja za više državnih područja, da prihvati zahtjev organizacije koja je uputila zahtjev. Razvoj zakonitih internetskih glazbenih usluga širom Unije također bi trebao pridonijeti borbi protiv internetskog kršenja autorskog prava.

Kako bi bila u mogućnosti da izdaje odobrenja za internetska prava na muzička djela za više državnih područja organizacija za kolektivno ostvarivanje prava mora ispunjavati određene standarde:
• Da organizacija za kolektivno ostvarivanje prava koja izdaje odobrenja za internetska prava na glazbena djela za više državnih područja ima dovoljan kapacitet za učinkovitu i transparentnu elektroničku obradu podataka potrebnih za vođenje takvih odobrenja, kao i za utvrđivanje repertoara i praćenje njegovog korištenja, izdavanje računa korisnicima, prikupljanje prihoda od prava i raspodjelu iznosa koji pripadaju nositeljima prava (Član 24);
• Da pružateljima internetskih usluga, nositeljima prava čija prava zastupa i drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava elektroničkim putem i na propisno obrazložen zahtjev pruža ažurirane informacije koje omogućuju utvrđivanje internetskog glazbenog repertoara koji zastupa (Član 25);
• Da ima spremne postupke kojima omogućuje nositeljima prava, drugim organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava i pružateljima internetskih usluga da zatraže ispravak podataka iz popisa uvjeta ako ti nositelji prava, organizacije za kolektivno ostvarivanje prava i pružatelji internetskih usluga na temelju opravdanih dokaza smatraju da su ti podaci ili informacije netačni kad je riječ o internetskim pravima na muzička djela (Član 26);

• Da bez odgode izdaje točan račun pružatelju internetskih usluga nakon što se prijavi stvarno korištenje internetskih prava na to glazbeno djelo (Član 27);
• Da tačno i bez odgode nakon što je prijavljeno stvarno korištenje, osim ako to nije moguće zbog razloga koji se mogu pripisati pružatelju internetskih usluga raspodijeljuje iznose koji pripadaju nositeljima prava (Član 28).

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava trebale bi imati i mogućnost elektroničke obrade upisivanja radova i odobrenja za upravljanje pravima.
Odredbe Direktive ne zahtijevaju da države članice uspostave sistem prethodnog odobrenja za izdavanje odobrenja za internetska prava na glazbena djela za više državnih područja. Međutim neophodno je da države članice osiguraju da određeno nadležno tijelo nadzire usklađenost organizacija za kolektivno ostvarivanje s odredbama nacionalnog zakona donesenog u skladu sa zahtjevima iz Direktive.
Objedinjavanje različitih glazbenih repertoara za izdavanje odobrenja za korištenje na više državnih područja olakšava postupak izdavanja odobrenja i, čineći sve repertoare dostupnim na tržištu za izdavanje odobrenja za više državnih područja, jača kulturnu raznolikost i doprinosi smanjenju broja transakcija koje mora obaviti pružatelj usluga na internetu kako bi ponudio te usluge. Što znači da će postupak izdavanja odobrenja uveliko biti pojednostavljen i isplativ odnosno cjenovno pristupačniji.

Prateći tok trendova i razvoj elektroničke trgovine omogućit će pružaocima usluga da korisnicima pruže širi spektar usluga i veći izbor što je samim tim od značaja i nositeljima prava obzirom da će se njihova djela češće koristit, a za što će naravno i ostvariti odgovarajuću naknadu za korištenje njihovih prava.

Na ovome linku (kliknite) možete pogledati cijeli tekst Direktive Evropske Komisije, koji ima cca 120 stranica, i opširno opisuje svaki segment prekograničnog ostvarivanja autorskog i srodnih prava.
 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22