NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2013-02-18

AUTORSKE NOVINE BR.4

AUTORSKE NOVINE Br.4 * 18.februara/veljače 2013.
Tel : 033 205 600, telefon i faks 033 218 258 / amus@amus.ba / Obala Kulina bana 22, Sarajevo

NASLOVI :
- SASTANAK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE DINE MERLINA I GORANA BREGOVIĆA
- NOVI ČLANOVI AMUS-a
- NAJNOVIJI UGOVORI SA ELEKTRONSKIM MEDIJIMA : UKUPNO 111
- ODBIJENA ŽALBA „SINE QUA NON“ d.o.o.
- SASTANAK U RAK-u
- USVOJEN PRAVILNIK O OSTVARIVANJU AUTORSKIH PRAVA
=============================================================
- SASTANAK PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE DINE MERLINA I GORANA BREGOVIĆA
Iz napisa objavljenog ove sedmice u jednim novinama, jedino je tačno da su se sastali predsjednik Skupštine AMUS- Dino Merlin i Goran Bregović. Bregović je prilikom sastanka dao punu podršku dosadašnjem radu AMUS-a i aktivnostima u daljem ubrzanom razvoju Udruženja. Goran Bregović se interesirao kada će biti održana predstojeća Skupština sa željom da učestvuje i da svoj doprinos u daljem napretku našeg Udruženja.
- NOVI ČLANOVI AMUS-a
Od ove sedmice članovi AMUS-a su : Jadranka Stojaković, profesor Mladen Matović iz Banjaluke, Dario Šunjić iz Mostara, Elvis Dolić iz Zenice i Gordan Dizdarević GRK iz Sarajeva.

- NOVI UGOVORI SA ELEKTRONSKIM MEDIJIMA : UKUPNO 111
Ove sedmice ugovore su potpisali slijedeći elektronski mediji :OBN TV, BM radio – Zenica, EFM radio - Sarajevo, Behar TV, radio postaja Odžak, radio stanice : Fratelo Ares, Radio BA Sarajevo, Gradiška, Olovo i Radio Herceg Bosna.
Ujedno, otišle su advokatske opomene jednom dijelu medija koji kasne sa slanjem potpisanih ugovora a pokrenute su sudske tužbe protiv VIKOM TV, radio Kalman, RTV Vogošća i RTV OSCAR C, jer su se izjasnili da ne žele potpisati ugovor i regulisati autorska prava za muziku koju emituju.

- ODBIJENA ŽALBA „SINE QUA NON“ d.o.o.
Saznajemo da je Institut za intelektualno vlasništvo BiH odbio žalbu Sine Qua Non d.o.o. na rješenje Instituta. Kad saznamo više, javimo.

- SASTANAK U RAK-u
Na sastanku u Regulatornoj agenciji za komunikacije bili su, osim predstavnika RAK-a, prisutni i u svojstvu predstavnika tri udruženjaudruženja elektronskih medija (AEM, PEM i URS) predsjednik Asocijacije elektronskih medija i direktor Hayat TV Elvir Švrakić, te generalni direktor Stručne službe Mirza Hajrić. Na sastanku je iskazano zadovoljstvo što su se konačno stekli uslovi za potpunu regulaciju poštovanja autorskih prava u segmentu korištenja za koji nadležnost ima ova Agencija. Izražena je podrška naporima da se do kraja mjeseca prati dalje potpisivanje ugovora sa elektronskim medijima kada će biti razmotreni dalji koraci djelovanja o kojima ćemo vas redovno obavještavati.

- USVOJEN PRAVILNIK O OSTVARIVANJU AUTORSKIH PRAVA
Upravni odbor Udruženja je, krunišući višemjesečni rad usvojio Pravilnik o ostvarivanju autorskih Kompletan tekst Pravilnika je na www.amus.ba. Udjite u meni O nama i dnu ćete otvoriti Pravilnik.

NAJVAŽNIJE IZ PRAVILNIKA Pravilnikom se regulišu pitanja raspodjele i isplate autorskih tantijema. Što, u konačnici, odlučuje o veoma važnim ptanjima egzistencije naših članova. Radi se o vrlo važnom i obimnom dokumentu koji je jedan od uslova učlanjivanja AMUS-a u Medjunarodnu konfederaciju udrućenja autora i kompozitora CISAC.

PRAVIČNA I TRANSPARENTNA RASPODJELA Dalje, dužnost AMUS-a je da, prema odredbama detaljno preciziranim u Pravilniku, osigura fer, korektna i potpuno transparentna raspodjela autorskih tantijema uplaćenih od strane korisnika. Taj process ide tako što emiteri na osnovu kolektivnog ugovora koji je već AMUS ispregovarao i objavio u Službenom glasniku, te potpisao individualne ugovore sa više od 110 elektronskih medija. Potom, nakon slanja faktura, elektronski mediji vrše uplate utvrdjene mjesečne autorske naknadeprema ovom Pravilniku koji je u skladu sa Zakonom o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava u BiH.

KLASIFIKACIJA MUZIČKIH DJELA : software koji je u planu klasifikuje podatke po vrsti djela. Postoje različiti reparticijski fondovi i razredi(Član 35.). Važno je, koga zanima i ko ima živaca, obratiti pažnju na veoma komplikovane ali balansirane klase djela (Član 53.) prema kojima se različito boduje Avizo muzika (muzika za odjavu, špice…) od kulisne muzike… do vrijednosti boda za zabavnu, popularnu i narodnu muziku.
ODREDJIVANJE VRIJEDNOSTI BODA Obračun se vrši za svaku posebnu vrstu muzike u odnosu na vrijednost boda za tu vrstu muzike. Vrijednost boda se odredi prema količini sredstava koja je kolektivna organizacija sakupila u obračunskom periodu. U skladu s tim, vrši se proračun autorskih tantijema koji pripadaju svakom autoru čija prava štitimo o čemu autor dobije detaljan izvještaj, kao i potvrdu o uplati sredstava. Važno je napomenuti da svaki autor ima pravo uvida u dostavljene programe od strane elektronskih medija.

IZVJEŠTAJI IZVEDENIH DJELA U EL.MEDIJIMA Sofware koji je u planu se zasniva na izvještajima izvedenih djela koji su elektronski mediji dužni da šalju Kolektivnoj organizaciji, pravilnom rasporedu uplaćenih autorskih naknada prema autoru djela, i, što je najbitnije, preciznom i transparentnom raspodjelom tantijema, u skladu sa dostavljenim play-listama izvedenih djela koje će software automatski sortirati u skladu s međunarodnim standardima. Sva pravila i standardi su detaljno objašnjeni u Pravilniku.

ZAŠTITA KOJU DAJE AMUS Pravilnikom su potvrdjene i precizirane odredbe da vi, kao autori-članovi AMUS-a, povjeravate zaštitu svojih prava AMUS-u, bilo gdje u svijetu i na period koji Vi želite. Dalje, potvrdjena je obaveza da u svim potencijalnim sudskim sporovima ili drugim vidovima zaštite prava autora, AMUS prava adresa za savjet ili drugu vrstu pravne pomoći.

ODREDJIVANJE (KO)AUTORSTVA Obzirom da može postojati nejasnoća u pogledu autorstva pojedinih djela ili reparticionih klasa, AMUS Stručna služba stoji na raspolaganju da pojasni na koji način se dijele autorski tantijeme prema međunarodnim standardima. Naravno, ukoliko nemate prethodno postignut, interni dogovor izmedju (ko)autora, koji se evidentira u Obrascu o prijavi djela.
Sve nedoumice oko postotaka autorstva, vrsta autorstava, namjene djela, prava na potraživanje autorske naknade itd možete naći u Pravilniku o ostvarivanju autorskih prava.

ODREDJIVANJE VISINE NAKNADE Što se tiče visine naknade za obavljanje poslova ostvarivanja autorskih prava, svake godine to određuje Upravni odbor, a kroz usvajanje godišnjeg izvještaja o radu i finansijskog izvještaja, usvaja Skupština AMUS-a uzimajući u obzor niz faktora, kao što su uspjeh u radu, opći rezultati ostvarivanja autorskih prava, realne poteškoće u ostvarivanju prava, koštanje sudskih i drugih troškova itd.
NEOPROFITNI KARAKTER AMUS-a Naknada koja se izdvaja za poslove ostvarivanja prava raspoređuje se isključivo za pokriće troškova koje ima AMUS i za unapređenje njegove djelatnosti i ne može biti osnova sticanju dobiti. Na kraju godine, rezultat poslovanja mora biti 0 (nula), jer sav novac mora biti isplaćen našim i stranim autorima. (Članovi 98.-103.)
FONDOVI Od naplaćenih tantijema se, prema odredbama našeg Zakona, uz suglasnost autora i u skladu sa međunarodnim standardima, posebnom odlukom Upravnog odbora raspoređuju sredstva u Fond za unapređenje umjetničkog i kulturnog stvaralaštva, koji treba da ovjeri Skupština promjenom Statuta Udruženja.(Član 100.) Taj Fond je pretežno nekomercijalne naravi za podsticanje kulturne raznolikosti, socijalne programe namijenjene autorima i nosiocima autorskih prava(liječenje, socijalna davanja, uvezivanje staža za autore u potrebi…), redovnu djelatnost AMUS-a kao udruženje autora i druge projekte od interesa za autore i nositelje autorskih prava. Ovakvi programi će postati dio redovne djelatnosti AMUS-a.
STIMULACIJA BH STVARALAŠTVA Dalje, Upravni odbor AMUS-a s ciljem stimulacije bosanskohercegovačkog muzičkog stvaralaštva, (Član 103.) može utvrditi:
1. stimulaciju svih živućih bosanskohercegovačkih autora srazmjerno njihovom učestvovanju u pojedinim reparticijskim fondovima
2. a) stimulaciju bosanskohercegovačkih kompozitora ozbiljne muzike, te drugih bh. autora, koji su kroz duže vremensko razdoblje stvorili muzička djela većeg opsega ili trajne vrijednosti, srazmjerno visini njihovih naknada u određenom reparticijskom fondu, i/ili u paušalnom iznosu,
b) stimulaciju redovnih članova AMUS-a starijih od 65 godina, uz uslov da imaju prijavljeno stalno boravište u BiH, srazmjerno visini njihovih naknada u određenom reparticijskom fondu, i/ili u paušalnom iznosu.
 

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22