NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-02-12

Konkurs/natječaj za izbor dirigenta Hor djece Grada Sarajeva - Naša djeca

Tim "Hora djece Grada Sarajeva - Naša djeca" raspisuje

K O N K U R S / N A T J E Č A J

za izbor dirigenta Hora djece Grada Sarajeva “Naša djeca”

OPIS POSLOVA:

- organizira stručni rad u okviru programom utvrđenih djelatnosti i aktivnosti hora,

- stara se o kvalitetu umjetničkog izvođenja i repertoaru hora,

- održava redovne probe i druge pripreme hora,

- prati napredovanje i usavršavanje članova hora,

- vrši provjeru uvježbanosti programa za pojedine nastupe i na osnovu te provjere sastavlja hor za posebne prilike,

- u saradnji sa Upravnim odborom izrađuje nacrt Godišnjeg plana i programa rada,

- održava audiciju za prijem novih članova,

- drugi poslovi po nalogu Upravnog odbora i Umjetničkog savjeta Udruženja.

USLOVI:

- iskustvo u radu sa djecom,

- kandidat mora da ima završenu Muzičku akademiju, smjer dirigovanje ili teoretski odsjek,

Prednost prilikom izbora imaju kandidati:

- iskustvo u radu sa djecom s poteškoćama u razvoju,

- sa radnim iskustvom na poslovima dirigovanja,

- koji su na polju dirigovanja stekli priznanja za svoj umjetnički rad.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (fotokopija diplome ili uvjerenja),

- radnu biografiju (CV),

- motivaciono pismo (najviše jedna stranica teksta, formata A4),

- ostale relevantne dokumente, koji mogu biti od značaja za izbor kandidata.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja u dnevnoj štampi i na web stranici

Asocijacije kompozitora – muzičkih stvaralaca. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti na tel. 033 246 200.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom slati na adresu:

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca (AMUS), Trg solidarnosti 2a

ili putem elektronske pošte na e–mail: lejla.h@amus.ba

SA NAZNAKOM: PRIJAVA NA KONKURS

PROCEDURA IZBORA I IMENOVANJA:

Po isteku roka za podnošenje prijava, na osnovu dostavljene dokumentacije, ocijenit će se pristigle prijave i odrediti uži krug kandidata. Sa istima će biti obavljen intervju.

Rok za žalbu je 8 (osam) dana od dana objavljivanja rezultata konkursa.

Nota bene: Udruženje „Hor djece Grada Sarajeva „Naša djeca“ je u postupku osnivanja i još uvijek nije registrovano pri nadležnim ustanovama.

 

Tim "Hora djece Grada Sarajeva Naša djeca"

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22