NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2024-02-15

Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene

1. Upravni odbor AMUS-a raspisuje Konkurs za dodjelu sredstava za kulturne namjene, u skladu sa Pravilnikom o Fondu za kulturne i socijalne namjene, u ukupnom iznosu do 100.000 KM.

Konkurs je otvoren mjesec dana i prijave se mogu slati od 15.02.2024. - 15.03.2024. godine.

2. Oblasti i kriteriji koji su obuhvaćeni konkursom:

Muzičko stvaralaštvo (stimulacija domaćeg muzičkog stvaralaštva);

Muzičke manifestacije (organizovanje festivala, tribina posvećenih novim djelima i naučnih skupova čija je tematika od značaja za domaće muzičko savremeno i tradicionalno stvaralaštvo);

Muzičko izdavačko stvaralaštvo (izdavanje nosača zvuka od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo, objavljivanje partitura od značaja za muzičku kulturu, objavljivanje analitičkih studija i stručnih muzikoloških publikacija koje su od značaja za domaće muzičko stvaralaštvo).

3. Pravo da konkurišu za sredstva iz Fonda imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije Bosne i Hercegovine koja ispunjavaju uslove konkursa (u daljem tekstu: Aplikanti).

4. Aplikant koji namjerava koristiti sredstva iz Fonda dužan je Upravnom odboru uputiti prijavu za dodjelu sredstava iz Fonda (U daljem tekstu: Prijava).

5. Prijava mora sadržavati detaljno popunjen obrazac za prijavu projekta, koji sadrži sljedeće:

a) kratak opis programa/projekta iz kojeg mora biti vidljivo da se ostvaruje svrha iz Člana 2. Pravilnika o Fondu za kulturne i socijalne namjene;

b) podatak ili potvrdu iz koje je vidljivo da li je program/projekt sufinansiran i iz nekog drugog izvora (npr. fonda, donacija ili na temelju nekog drugog konkursa);

c) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će program/projekt realizirati u određenom roku;

d) saglasnost autora/nosilaca autorskog prava za realizaciju muzičkih djela koja su sadržana u programu/projektu a organizatori festivala je mogu naknadno dostaviti, do potpisivanja ugovora sa AMUS-om;

e) izjavu aplikanta kojom se isti se obavezuje da će u svim promotivnim nastupima u javnosti AMUS biti pomenuto verbalno, na štampanom, promotivnom i svakom drugom materijalu kao i da će logo AMUS-a biti zastupljen na cjelokupnom promotivnom materijalu koji prati realizaciju programa/projekta.

6. Prednost pri odlučivanju imat će projekti koji stimulišu stvaranje novih autorskih djela, kao i aplikanti koji nemaju izdavačke i profesionalne ugovore i/ili nisu budžetski korisnici.

7. Prijava se podnosi AMUS-u, na obrascu koji je u prilogu ovog Konkursa, lično ili putem pošte u sjedište AMUS-a: Skenderpašina 1, 71000 Sarajevo sa naznakom Prijava na konkurs. Dodatno, ispunjen obrazac u elektronskoj formi (word dokument) potrebno je dostaviti na mail adresu sekretar@amus.ba

Sve prijave koje dođu izvan roka konkursa, u ovom slučaju iza 15.03.2024. godine, neće biti razmatrane.

Sarajevo, 15.02.2024. godine

U ime Upravnog odbora AMUS-a:

gosp. Elvir Švrakić

Obrazac za prijavu projekta možete preuzeti OVDJE

Pravilnik o fondu za kulturne i socijalne namjene možete preuzeti OVDJE

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22