NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji radni dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU

ZA AUTORE

ZA AUTORE / NOSIOCE AUTORSKIH PRAVA

Poštovani autori, da biste postali član AMUS-a i zaštitili svoje autorske radove, potrebno je da ispunite:

 • Ugovor o kolektivnom ostvarivanju autorskih prava autora muzičkih djela od strane AMUS-a, koji treba ispuniti u 2 primjerka i dostaviti AMUS-u na ovjeru, lično ili poštom;
 • Obrazac Podaci o autoru / nosiocu autorskih prava;
 • Obrazac prijave autorskog djela.

UGOVOR O KOLEKTIVNOM OSTVARIVANJU AUTORSKIH PRAVA AUTORA MUZIČKIH DJELA OD STRANE AMUS-A

PREUZMITE OBRAZAC
ovo je Ugovor kojim ovlašćujete AMUS - Stručnu službu da vas predstavlja i zastupa u kolektivnom ostvarivanju autorskih muzičkih prava u zemlji i inostranstvu. Ugovor trebate popuniti u dva (2) identična primjerka i dostaviti AMUS-u. Nakon ovjere od strane naših službenika jedan primjerak zadržavate vi, drugi ostaje u AMUS-ovoj arhivi. Ugovor traje tačno onoliko koliko vi to želite, i može se raskinuti po vašem nahođenju u bilo koje vrijeme!

Obrazac prijave autorskog djela

PREUZMITE OBRAZAC

UPUTE ZA POPUNJAVANJE OBRASCA

ovo je obrazac putem kojeg prijavljujete svako djelo koje ste stvorili, bilo da ste autor muzike, teksta i/ili aranžmana. Naša je preporuka da prijavite djelo odmah po nastanku, odnosno objavi djela kako bi ona automatski ušla u sistem kolektivnog ostvarivanja autorskog prava. Ukoliko djelo ima više ko-autora, svaki od vas mora prijaviti djelo u svoje ime kako bi se ispravno obračunali i isplatili autorski tantijemi.

Podaci o autoru / nosiocu autorskih prava

PREUZMITE OBRAZAC ZA PRAVNA LICA

PREUZMITE OBRAZAC ZA FIZIČKA LICA

ovo je obrazac koji treba popuniti svaki autor/nosioc autorskih prava kako bi nakon zaljučivanja ugovora postao član Asocijacije kompozitora i muzičkih stvaralaca "AMUS" dostavljajući nam ovim obrascem sve neophodne podatke za dalje djelovanje u okviru Asocijacije. Obrazac se popunjava u dva (2) primjerka od kojih jedan ide autoru/nosiocu autorskog prava, a drugi ostaje AMUS-u.

Obrazac za prijavu muzike korištene u audio-vizuelnom djelu ("Cue sheet" obrazac)

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22