NAPOMENA: Spisak članova i članica AMUS-a se ažurira zadnji dan u mjesecu!

Pretraživač djela članova i članica AMUS-a na web stranici se ažurira zadnji petak u mjesecu!

MENU
2020-06-08

Poziv za izjašnjenje - elektronska Skupština

Imajući u vidu trenutnu situaciju pandemije koronavirusa, te onemogućeno okupljanje većeg broja građana u zatvorenom prostoru, kao i činjenice da nije poznato do kada će navedena situacija trajati, a u cilju usvajanja dokumenata čije je usvajanje obavezno u skladu sa članom 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava omogućavanja kontinuiranog rada AMUS–a, te ukidanja odluke o uslovnom oduzimanju licence od strane Instituta za intelektualno vlasništvo BiH, a sve u skladu sa odredbama člana 21. i 24. Statuta AMUS-a, kao i člana 14. Poslovnika o radu Skupštine, pozivaju se članovi Skupštine AMUS-a da se izjasne da li su za, protiv ili suzdržani u odnosu na svaku od Odluka koje se odnose na prethodno navedene tačke.
Napomena: Članstvo će se izjašnjavati i glasati za svaki dokument koji se nalazi u sklopu tačke Dnevnog reda.

Ovdje možete preuzeti Poziv za izjašnjenje članovima Skupštine AMUS-a, a u nastavku su materijali o kojima se potrebno izjasniti.

1. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine AMUS-a od 23.10.2019. godine

2. Odluka o usvajanju Zapisnika sa elektronske sjednice Skupštine AMUS-a održane 18.04.2020. godine

3. Odluka o usvajanju Dnevnog reda broj: SO-10/19 od 23.10.2019. godine

4. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine AMUS-a od 20.12.2017. godine broj: SO-11/19 od 23.10.2019. godine

5. Odluka o usvajanju Zapisnika sa elektronske Skupštine AMUS-a od 21.02.2018. godine broj: SO-12/19 od 23.10.2019. godine

6. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine AMUS-a od 09.05.2018. godine broj. SO-13/19 od 23.10.2019. godine

7. Odluka o usvajanju Zapisnika sa sjednice Skupštine AMUS-a od 29.10.2018. godine broj: SO-14/19 od 23.10.2019. godine

8. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2017. godinu broj: SO-15/19 od 23.10.2019. godine

9. Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2017. godinu broj: SO-16/19 od 23.10.2019. godine

10. Odluka o usvajanju Mišljenja Upravnog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2017. godinu broj: SO-17/19 od 23.10.2019. godine

11. Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2017. godinu broj: SO-18/19 od 23.10.2019. godine

12. Odluka o usvajanju izvještaja Nadzornog odbora za 2017. godinu broj: SO-19/19 od 23.10.2019. godine

13. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2017. godinu, broj: SO-20/19 od 23.10.2019. godine

14. Odluka o usvajanju Detaljnog prikaza troškova AMUS-a za period od 01.01.2017. do 31.12.2017. godine, broj: SO-21/19 od 23.10.2019. godine

15. Odluka o Izvještaju o izvršenoj analizi troškova poslovanja AMUS-a za period od 01.01.2017. godine do 31.12.2017. godine broj: SO-22/19 od 23.10.2019. godine

16. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2018. godinu broj: SO-23/19 od 23.10.2019. godine

17. Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2018. godinu broj: SO-24/19 od 23.10.2019. godine

18. Odluka o usvajanju Mišljenja Upravnog odbora o izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2018. godinu broj: SO-25/19 od 23.10.2019. godine

19. Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2018. godinu broj: SO-26/19 od 23.10.2019. godine

20. Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora za 2018. godinu broj: SO-27/19 od 23.10.2019. godine

21. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2018. godinu broj: SO-28/19 od 23.10.2019. godine

22. Odluka o usvajanju Detaljnog prikaza troškova AMUS-a za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine broj: SO-29/19 od 23.10.2019. godine

23. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenoj analizi troškova poslovanja AMUS-a za period od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine broj: SO-30/19 od 23.10.2019. godine

24. Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i finansijskog plana za 2019. godinu broj: SO-31/19 od 23.10.2019. godine

25. Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora za 2019. godinu broj: SO-32/19 od 23.10.2019. godine

26. Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i finansijskog plana za 2020. godinu broj: SO-33/19 od 23.10.2019. godine

27. Odluka o usvajanju godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora za 2020. godinu broj: SO-34/19 od 23.10.2019. godine

28. Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2018. godinu broj: SO-35/19 od 23.10.2019. godine

29. Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2019. godinu broj: SO-36/19 od 23.10.2019. godine

30. Odluka o načinu isplate autorskih naknada broj: SO-37/19 od 23.10.2019. godine

31. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta broj: SO-38/19 od 23.10.2019. godine

32. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Poslovnika o radu Skupštine AMUS-a broj: SO-39/19 od 23.10.2019. godine

33. Odluka o usvajanju Pravilnika o poslovnoj tajni broj: SO-41/19 od 23.10.2019. godine

34. Odluka o usvajanju Pravilnika o raspodjeli ubranih naknada broj: SO-42/19 od 23.10.2019. godine

35. Odluka o usvajanju Pravilnika o muzičkim košuljicama broj: SO-43/19 od 23.10.2019. godine

36. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine AMUS-a Edina Dervišhalidovića broj: SO-44/19 od 23.10.2019. godine

37. Odluka o razrješenju potpredsjednika Skupštine AMUS-a Mladena Matovića broj: SO-45/19 od 23.10.2019. godine

38. Odluka o razrješenju predsjednika Upravnog odbora AMUS-a Davora Sučića broj: SO-46/19 od 23.10.2019. godine

39. Odluka o razrješenju potpredsjednika Upravnog odbora AMUS-a Nedima Babovića broj: SO-47/19 od 23.10.2019. godine

40. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Igora Vukojevića broj: SO-48/19 od 23.10.2019. godine

41. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Nedžada Imamovića broj: 49/19 od 23.10.2019. godine

42. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Envera Šadinlije broj: 50/19 od 23.10.2019. godine

43. Odluka o razrješenju člana Upravnog odbora AMUS-a Amira Šehića broj: 51/19 od 23.10.2019. godine

44. Odluka o razrješenju predsjednika Nadzornog odbora AMUS-a Igora Ražnatovića broj: SO-52/19 od 23.10.2019. godine

45. Odluka o razrješenju člana Nadzornog odbora AMUS-a Almasa Smajlovića broj: SO-53/19 od 23.10.2019. godine

46. Odluka o razrješenju člana nadzornog odbora AMUS-a Zije Rizvanbegovića broj: SO-54/19 od 23.10.2019. godine

47. Odluka o imenovanju predsjednika Skupštine AMUS-a Davora Sučića broj: SO-55/19 od 23.10.2019. godine

48. Odluka o imenovanju potpredsjednika Skupštine AMUS-a Nedžada Imamovića broj: SO-56/19 od 23.10.2019. godine

49. Odluka o imenovanju predsjednika Upravnog odbora AMUS-a Nedima Babovića broj: SO-57/19 od 23.10.2019. godine

50. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Elvira Švrakića broj: SO-58/19 od 23.10.2019. godine

51. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Dragana Stojkovića broj: SO-59/19 od 23.10.2019. godine

52. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Envera Šadinlije broj: SO-60/19 od 23.10.2019. godine

53. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Armina Šakovića broj: SO-61/19 od 23.10.2019. godine

54. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Dilvada Felića broj: SO-62/19 od 23.10.2019. godine

55. Odluka o imenovanju člana Upravnog odbora AMUS-a Fahrudina Pecikoze broj: SO-63/19 od 23.10.2019. godine,

56. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Igora Ražnatovića broj: SO-64/19 od 23.10.2019. godine

57. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Igora Vukojevića broj: SO-65/19 od 23.10.2019. godine

58. Odluka o imenovanju člana Nadzornog odbora AMUS-a Nazifa Gljive broj: SO-66/19 od 23.10.2019. godine

59. Odluka o izvještaju Radnog tijela za reviziju članstva o članovima AMUS-a koji su dostavili dokaze o autorstvu ali gdje postoje nedostaci s tim dokazima broj: SO-67/19 od 23.10.2019. godine

60. Odluka o izvještaju Radnog tijela za revizijzu članstva o članovima koji imaju prijavljena samo dva autorska muzička djela, a nisu dostavili dokaz o autorstvu broj: SO-68/19 od 23.10.2019. godine

61. Odluka o izvještaju radnog tijela za revizijzu članstva o činjenici da niti jedno autorsko djelo koje je član AMUS-a Mirsada Šišića nisu objavljena broj: SO-69/19 od 23.10.2019. godine

62. Odluka o izvještaju Radnog tijela za reviziju članstva o članovima AMUS-a koji imaju prijavljeno samo jedno autorsko muzičko djelo, a nisu dostavili dokaz o autorstvu broj: SO-70/19 od 23.10.2019. godine

63. Odluka o izvještaju Radnog tijela za reviziju članstva o članovima AMUS-a koji su dostavili upitne i problematične dokaze o autorstvu broj: SO-71/19 od 23.10.2019. godine

64. Odluka o izvještaju Radnog tijela za reviziju članstva o članovima AMUS-a koji imaju prijavljena tri autorska muzička djela, a nisu dostavili dokaze o autorstvu broj: SO-72/19 od 23.10.2019. godine

65. Odluka o usvajanju Godišnjeg izvještaja za 2019. godinu

66. Odluka o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora za 2019. godinu

67. Odluka o usvajanju Mišljenja Upravnog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2019. godinu

68. Odluka o usvajanju Mišljenja Nadzornog odbora o Izvještaju nezavisne revizorske kuće za 2019. godinu

69. Odluka o usvajanju Izvještaja Nadzornog odbora za 2019. godinu

70. Odluka o usvajanju Finansijskog izvještaja o poslovanju za 2019. godinu

71.  Odluka o usvajanju Detaljnog prikaza troškova AMUS-a za period od 01.01.2019. godine do 01.12.2019. godine

72.  Odluka o usvajanju Izvještaja o analizi troškova AMUS-a za period od 01.01.2019. godine do 31.12.2019. godine

73. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Stručne službe i finansijskog plana za 2021. godinu

74. Odluka o usvajanju Godišnjeg plana i programa rada Upravnog odbora za 2021. godinu

75. Odluka o sredstvima za kulturne i socijalne namjene za 2020. godine

76. Odluka o usvajanju Pravilnika o prijavi autorskih muzičkih djela

77. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku pristupanja u redovno članstvo AMUS-a

78. Odluka o usvajanju Pravilnika o postupku revizije redovnog članstva AMUS-a

79. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o dodjeli nagrada

80. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta

81. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o platama, dodacima i naknadama plate zaposlenih

82. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Pravilnika o raspodjeli naknada od kolektivnog ostvarivanja autorskih prava povodom muzičkih djela

83. Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Statuta i promjeni sjedišta Udruženja i podružnice Banja Luka

Molimo članove Skupštine AMUS-a da se izjasne najkasnije do 18.06.2020. godine do 12,00 sati putem zemaljske pošte ili putem elektronske pošte na e mail: skupstina@amus.ba, o svakoj Odluci posebno.

KONTAKTIRAJTE NAS

Asocijacija kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS

 • Skenderpašina 1
 • 71 000 Sarajevo,
 • Bosna i Hercegovina
 • Tel.: +387 33 20 56 00
 • Tel.: +387 33 25 53 00
 • Fax.: +387 33 21 82 58
 • www.amus.ba
 • strucnasluzba@amus.ba
 • PODRUŽNICA BANJA LUKA
 • Ivana Franje Jukića broj 11 (TC Vidović)
 • 78 000 Banja Luka, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 51 21 74 77
 • PODRUŽNICA MOSTAR
 • Kneza Branimira 6
 • 88 000 Mostar, Bosna i Hercegovina
 • Tel/Fax: +387 36 32 20 22